10 oktober 2016: Landschap van Allure vordert niet naar wens

Tijdens onze interne bestuursvergadering hebben we de ontwikkelingen van natuurgebied de Groote Melanen en van Landschap van Allure doorgesproken en moeten concluderen, dat het niet vordert zoals de gemeente en de provincie dat graag hadden gezien. De oorzaken schijnen op het financiele vlak te liggen, zowel hogere kosten als bekostiging (lees tegenvallend budget), waaronder Crowdfundings acties voor zowel de Pompejus toren als de waterspeeltuin. Daarom lopen de deel projecten vertraging op. De communicatie met de verantwoordelijke projectleider blijft moeizaam verlopen, zodat veel vragen lang onbeantwoord blijven. In de zomermaanden kwamen verontrustende berichten naar buiten dat de waterspeeltuin wegens bezuinigingen toch in het natuurgebied aangelegd zou worden, inplaats van nabij Fort de Roovere. Dat werd door de verantwoordelijke wethouder, Patrick van der Velden, vervolgens gelukkig weer rechtgezet.

Wij zijn in direct overleg met de gemeente en andere belanghebbende partijen en in november 2016 is er weer een klankbordgroep bijeenkomst waar een en ander besproken zal worden met de Gemeente Bergen op Zoom en het Waterschap Brabantse Delta. 

 

 

30 september 2016: Schoonmaakwerkzaamheden Groote Melanen loopt ten einde

De schoonmaakactie Groote Melanen loopt ten einde. De nodige bomen zijn gekapt en gesnoeid, waterlopen zijn verlegd, de bodem van het ven is gereinigd, het water is door toevoegingen geholpen om schoon te worden, de karpers zijn deels afgevangen, oevers zijn opnieuw ingericht en de begroeiing kleedt het geheel aan. Over de nieuwe paden kunnen we vrij genieten van de natuur met een meer open karakter. Dat was even wennen, maar de reacties van het publiek zijn overwegend positief.

Een aantal werkzaamheden moet nog worden afgerond, zoals het (terug) plaatsen van zitbankjes, het plaatsen van vuilnisbakken, het plaatsen van informatie borden en het opnieuw bewegwijzeren van de ruiterpaden. De stichting zal dit in het reguliere overleg met de gemeente bespreken.

 

 

25 juni 2016: Goed overleg met wethouder Patrick van der Velden

Ondertussen heeft wethouder Patrick van der Velden de varantwoordelijkheid van de Landschap van Allure projecten overgenomen van Ton Linssen. Hij zegt de regie steviger in handen te nemen en voert veelvuldig overleg met de provincie. Deze heeft 1,5 jaar uitstel verleent voor het project De Zoom.

In het overleg met de wethouder staat verder op de agenda de parkeerdruk door Monkey Town, het publiek toegankelijk blijven van de terreinen, met name het trapveldje staat daarbij ter discussie, en het realiseren van een riool overstort. Verder wordt er voor gewaakt, dat de financiële situatie van het zwembad niet opnieuw aanleiding wordt voor het aantrekken van commerciële activiteiten in het gebied.

 

 

27 april 2016: Discussie over het parkeerbeleid in het gebied

Met de gemeente spreken wij over de toenemende zorg over de parkeer gelegenheid in de Melanen. Dit parkeerterrein is destijds aangelegd ten behoeve van bezoekers van het natuurgebied, het zwembad en de tennishal. Het is de bedoeling, dat het zwembad in de zomer weer meer bezoekers zal aantrekken en het behoud van Natuurgebied de Groote Melanen is er natuurlijk op gericht, dat mensen dit gebied bezoeken en ervan genieten. De tennishal heeft ondertussen plaats gemaakt voor Monkey Town, dat een en ander zo heeft ingericht, dat op eigen terrein geen parkeergelegenheid meer te realiseren is. Toenemende activiteiten zorgen met name in de zomer voor een groeiende spanning rond het parkeren van auto’s en fietsen en wordt zelfs als gevaarlijk bestempeld.

 

 

23 maart 2016: Goed overleg over verdere herinrichting van het gebied

Via de klankbordgroep Groote Melanen heeft onze stichting goed overleg over de verdere herinrichting van het gebied rond het ven en de voortgang ervan. Er wordt gesproken over de reconstructie van paden, begroeiing van de oevers en er worden zelfs een 10-tal bomen aangeplant. Er zullen weer een aantal bankjes geplaatst worden en langs de toegangswegen komen weer prullenbakken. We delen, als stichting, onze ervaringen met de loop van het hemelwater om te voorkomen, dat paden later onder water komen te staan of drassig worden. Verder staat  een bestemd gebruik van paden voor wandelaars, mountainbikers en ruiters op de agenda.

 

22 februari 2016: Alertheid voor commerciële activiteiten

De stichting blijft waakzaam betreffende plannen voor commerciële activiteiten in het gebied.

Vermeende signalen hiervoor worden getoetst en contacten daarvoor worden onderhouden.

Van de provincie krijgen we ondertussen bevestiging dat, ondanks vertragingen van de uitvoering van de projecten, er geen nieuwe plannen met commerciële activiteiten bij hen bekend zijn.

De enige commerciële activiteit is een beperkte horeca gelegenheid op Fort De Roovere.

 

5 oktober 2015: Klankbordgroep voor inundatiepark op Fort De Roovere

Gezien de goede ervaringen met de klankbordgroep rondom de schoonmaak operatie van de Groote Melanen, hebben we ons ook ingezet om een klankbordgroep in het leven te roepen rondom de plannen voor de aanleg van een inundatiepark op Fort De Roovere (voorheen waterspeeltuin).

Daar is ondertussen invulling aangegeven en de eerste vergadering heeft plaats gevonden.

Als locatie wordt nog steeds uitgegaan van het veldje aan de Ligneweg, grenzend aan Fort de Roovere. Het thema van het inundatiepark is nu niet meer zozeer het lokale gebied tussen Bergen op Zoom en Steenbergen, maar geeft een overzicht van Zeeland en de noordwesthoek van Brabant. De hoofdreden van deze aanpassing is het waterverbruik bij het inundatieproces.

Het parkje blijft openbaar en vrij toegankelijk, een belangrijk uitgangspunt voor onze stichting. Het park wordt ook zoveel mogelijk ‘hufterproof’ uitgevoerd.

 

 

12 september 2015: Roerige tijden in de politiek.

Ton Linssen geniet als wethouder niet langer het vertrouwen van het College van Bergen op Zoom en zijn hele fractie verlaat de coalitie.

Zorgen over tijdige uitvoering van projecten van het Landschap van Allure en derhalve de subsidiëring ervan nemen toe. Wouwse Plantage haakt af van Landschap van Allure De Zoom en er wordt geschoven met subsidiegelden.

De werkzaamheden in de Groote Melanen lopen vertraging op.

 

 

2 juni 2015: Beperktere kaalslag door de zuidelijke variant van de Jankenbergloop

De zuidelijke variant van de omleiding van de Jankenbergloop wordt definitief.

Met de afgevaardigden van de klankbordgroep is ter plaatse bekeken welke bomen gekapt dienden te worden, hetzij ten behoeve van schoon water (zoals de bomen langs de oever), hetzij als noodzakelijk onderhoud (zoals de breed uitgegroeide wilgen, waarvan de takken een gevaar vormen voor passanten en dood hout).
Met onze stichting hebben we ervoor gepleit de rand bomen langs de afrastering aan de achterzijde van het zwembad zoveel mogelijk te behouden. Uiteindelijk wordt hier alleen gedund en onderhouden. Dat geldt ook voor de bomen aan de zuidwest zijde van de Groote Melanen, het natte gebied van het ven.
Bij het omleggen van de Jankenbergloop via de zuidelijke route zullen daar wel bomen gekapt moeten worden, maar gezien de bredere bebossing zal dat daar minder impact hebben op het zicht.
De bomenkap zal beginnen op 15 juli.
Verder hebben we met onze stichting gepleit voor visplaatsen van natuurlijk materiaal in plaats van beton. In verband met de (onderhoud) kosten was dat niet haalbaar.
 
 
 

30 april 2015: Jankenbergloop wordt omgelegd 'via zuid'

We hebben de indruk dat de gemeente en het waterschap goed hebben gekeken naar onze bezwaren op het omleiden van de Jankenbergloop (zie 12 maart 2015: bezwaren). De aangedragen route blijkt echter nogal wat problemen op te leveren

Uiteindelijk stelt de Gemeente Bergen op Zoom en het Waterschap Brabantse Delta een alternatieve route voor, niet langs het terrein van het zwembad, maar ten zuiden van het ven en vervolgens richting De Ligne. Zie de blauwe lijn in de tekening. Daar is meer ruimte voor de sloot en is het gunstiger voor wat betreft bomenkap.

Dit is nog onder voorbehoud van een grondtechnisch onderzoek.

 

 

 

 

30 april 2015: Overleg via Klankbordgroep verloopt constructief

De klankbordgroep van Gemeente, Waterschap en vertegenwoordiging van belanghebbenden zijn ondertussen enkele malen bijeen geweest voor overleg. Dat overleg verloopt over het algemeen constructief en we ervaren, dat er wordt geluisterd naar onze ideeën en voorstellen. Ons bezwaar tegen een eventuele aanleg van een strandje wordt overgenomen. Onze bezwaren tegen de wijze van het omleggen van de Jankenbergloop wordt bestudeerd, evenals de betonnen visplaatsen. Er wordt afgesproken samen kritisch te kijken naar de bomenkap en ook gezamenlijk te kijken naar de herinrichting van het gebied. Daarvoor is de huidige situatie nauwkeurig ingemeten en wordt er alsnog een flora en fauna onderzoek gepland. De start van de uitvoering van de herinrichting is gepland op 15 september 2015.

Onze zorg voor verplaatsing van het algenprobleem naar de Ligne wordt (helaas?) niet gedeeld.

 

 

07 april 2015: Inundatieparkje komt bij Fort de Roovere

Als Stichting hebben we de Gemeente Bergen op Zoom voorgesteld het geplande inundatiepark in de 2e fase van Landschap van Allure (ook wel aangeduid als waterspeeltuin) niet op het trapveldje ten westen van de kanovijver aan te leggen, maar op het terrein naast Fort de Roovere. De projectleider gaf meteen aan daar positief tegenover te staan en ziet voordelen voor toeristen en combinatie van horeca. Verder biedt het voordelen voor de aanleg van een natuurlijke zuiveringsinstallatie voor de riooloverstort ten oosten van de Langstraat. De projectleider neemt dit voorstel over en dat wordt later door de wethouder bevestigd.

 

 

 

07 april 2015: Het baggeren begint

De baggerwerkzaamheden van de Groote Melanen begint. Ter plaatse leggen de werknemers van de aannemer uit hoe de werkzaamheden eruit zien:

a. oppompen van bagger door boot

b. afscheiden van takjes en blik

c. scheiden zand van slib (aparte opslag)

d. centrifugeren van slib tot droge massa (slib via lopende band in opslag)

e. water retour naar ven

Operatie zal 3 maanden duren.

 

 

12 maart 2015: Bezwaren tegen de plannen van gemeente en Waterschap

Inmiddels heeft het waterschap Brabantse Delta de plannen gepubliceerd als onderdeel van de vergunning aanvraag. Tot op heden heeft de gemeente dat nagelaten, ondanks dat ze naar buiten bracht dit wel te zullen doen.

Via de klankbordgroep zijn we verder geïnformeerd over de plannen.

Als Stichting hebben zijn we het overleg constructief aangegaan, maar hebben wel duidelijk onze bezwaren naar voren gebracht. Daarnaast hebben we zogenaamde zienswijzen ingediend in het kader van de vergunningsaanvraag. Daarin hebben we het volgende aangegeven: 

1. De huidige Jankenbergloop komt uit in de Groote Melanen, vanwaaruit het overtollige water aan de noordzijde naar de Ligne wordt afgevoerd (blauwe lijn in de tekening). Dit water bevat nutrienten, die algengroei bevorderen. Volgens de plannen zou de Jankenbergloop aan de noord-west zijde van de Melanen kortgesloten worden op de afvoer van de Melanen naar de Ligne (rode stippellijn in de tekening) . De Stichting heeft hier bezwaar tegen aangetekend. Reden daarvoor is dat voor deze omleiding de bomen langs het hek van het zwembad gekapt dienen te worden en dat het probleem van nutriëntenrijk water wordt verschoven naar De Ligne. De Stichting heeft voorgesteld de Jankenbergloop eerder af te takken naar de zogenaamde Lage Weide ten zuiden van de Melanenweg.

2. Volgens de plannen zou de aanleg van een zandstrandje aan de noordzijde van het ven mogelijk zijn. De Stichting is daar tegen. Dat past niet bij de bestemming van de Groote Melanen. Het is immers geen zwemwater.

3. In de plannen zijn 20 betonnen visstoepjes in het water rondom de oevers opgenomen. Bij het ontwerp daarvan was geen rekening gehouden met de variabele waterstanden, waarmee de functie werd beperkt. De Stichting heeft gevraagd een beperkt aantal visplaatsen op de oever aan te leggen met natuurlijke materialen.

De bovenstaande bezwaren worden in de klankbordgroep met de gemeente, het waterschap en andere belanghebbenden besproken. Verder wordt kritisch gesproken over de geplande bomenkap.

 

 

21 februari 2015: Gemeente voegt daad niet bij het woord

We zijn een maand verder. Gedetailleerde plannen hebben we nog niet en vertrouwen in inspraak al helemaal niet. Op een ander dossier (de waterspeeltuin in het Groote Melanen gebied) heeft u via de media kunnen vernemen hoe wethouder Linssen denkt over inspraak: “Onzin om nu al met omwonenden, de Dorpsraad en/of de Stichting te gaan praten. Pas als plannen volledig uitgewerkt zijn en met de Raad besproken zijn, wordt er met iedereen over gesproken.” Als voldongen feit dus. 

Wij zijn niet de enigen die hem daarop aanspreken. Hij krijgt steeds meer weerstand, van verschillende kanten. Bijvoorbeeld vanuit de Dorpsraad Halsteren. Maar ook vanuit de gemeenteraad is Linssen er keihard op aangesproken door met name CDA en BSD. En IVN Groene Zoom accepteert niet dat het College van B&W (willens en wetens) adviezen naar aanleiding van een (verplicht) flora- en faunaonderzoek in de wind slaat.

Het Waterschap Brabantse Delta beseft nu ook dat de communicatie en inspraak niet deugde. “We kunnen alles wel achter ons bureau uitzoeken, maar we kunnen veel beter in gesprek gaan met de betrokkenen", aldus Huub Hieltjens, lid van het Dagelijks Bestuur. Hij vervolgt: “Deze mensen zijn zo betrokken bij het terrein en stellen vragen over de plannen, waar wij nog niet aan gedacht hebben”.

Zelfs collega wethouder Patrick van der Velden lijkt dat in te zien en schrijft op 12 februari 2015 in de Bergen op Zoomse Bode “Communicatie is het belangrijkste dat er is”. Samen met Huub Hieltjens heeft hij een Klankbordgroep voorgesteld. Wij zijn ook uitgenodigd om hier in plaats te nemen. Komende week komt deze Klankbordgroep bij elkaar. Het moet echter nog blijken of de gemeente ook daadwerkelijk naar deze belanghebbenden wil gaan luisteren. Een Klankbordgroep bijeen roepen, maar tegelijkertijd informatie achterhouden geeft niet veel vertrouwen. Immers, de plannen zouden vanaf 6 februari openbaar gemaakt worden en voor iedereen ter inzage liggen. Dan is het opmerkelijk, dat de gemeente dit pas 18 februari bekend maakt (in de Bergen op Zoomse Bode). Nog opmerkelijker is het dat de gemeente tot op heden de daad niet bij het woord lijkt te voegen. Wij hebben via de sites van de gemeente en van de overheid geen documenten kunnen vinden. Ook op het gemeentehuis hebben we gevraagd en was het plan afgelopen week niet ter beschikking. Brabantse Delta neemt de burger wel serieus en publiceerde de plannen wel op haar website, zij het zonder een verduidelijkende bijlage. We kijken er ondertussen niet meer van op, dat in het plan wordt geschreven dat de gemeente trekker is van dit project en de plannen heeft opgesteld in overleg met en goedkeuring van het Waterschap. Geen woord over belanghebbenden.

We zullen de plannen kritisch bestuderen.

 

 

21 februari 2015: Mag schoon water 400 bomen en € 4,5 miljoen kosten?

Voor zover de plannen voor de aanstaande werkzaamheden rond het ven ons nu bekend zijn zullen er 400 bomen moeten wijken voor schoon water. Wij zetten vooralsnog vraagtekens bij de noodzaak daarvan. En mocht dat toch noodzakelijk zijn, dan rijst de vraag of schoon water een dergelijke kaalslag waard is. Duidelijk is dat het huidige karakter van het natuurgebied de Groote Melanen verdwijnt.

 

Schoon water is natuurlijk fijn. Het is echter nog niet duidelijk in welke vorm de burgers hiervan kunnen genieten. Mogen we er straks varen? Zwemmen? Vrij toegankelijk of tegen betaling? Of wordt het weer gereserveerd voor sportvissen? De gemeente kan (of wil) daar geen antwoord op geven. Maar is om een of andere reden wel enorm gedreven er veel geld van de burgers aan uit te geven.

De totale kosten van de schoonmaakoperatie zijn gebudgetteerd op € 4,5 miljoen, waarvan 30 procent door Bergen op Zoom betaald moet worden en de rest door het Waterschap en de Provincie. Geld dat in deze tijd wellicht beter elders noden kan vervullen.

 

Evenzo spreekt raadslid Annette Stinenbosch van het CDA zich uit over de plannen van een waterspeeltuin in het gebied: “De gemeente en de provincie gaan ieder € 400.000 uitgeven, terwijl wij dit geld eigenlijk niet hebben. Daarnaast komt de exploitatie en het onderhoud ook voor rekening van de gemeente. En ook daar is eigenlijk geen geld voor.”

De vraag is gerechtvaardigd of hier sprake is van kosten gaan uit voor de baten. Dat de gemeente straks de burger de noodzaak van commerciële activiteiten voorlegt vanwege begrotingstekorten. En commerciële activiteiten hebben een impact op het karakter van het natuurgebied en gaan veelal samen met beperking van de vrije toegankelijkheid.

 

 

22 januari 2015: Overleg of door de strot duwen?

Eindelijk dus bericht van de Gemeente Bergen op Zoom, op een informatie avond voor belangstellenden in de Wittenhorst. Niet zozeer over de toekomst van de Groote Melanen en de plannen voor een waterspeeltuin. Het gaat ‘slechts’ over, wat ze noemen, schoonmaakwerkzaamheden en herstel van de oude natuur.

Dat er gebaggerd zou worden wisten we. Daartoe is jaren geleden al besloten. Bomen ruimen kort naast het water is voor de hand liggend. Iedereen begrijpt dat rottende bladeren niet bevorderlijk zijn voor schoon water. Maar het aankondigen van een kaalslag vlak voor de aanvang van de werkzaamheden getuigt niet van bereidheid tot overleg met belanghebbenden. Dit ondanks beloften daartoe, mondeling, in brieven en in de media. Uitnodigingen voor overleg bleven uit, ondanks oproepen daartoe. Recent heeft de gemeente ons duidelijk gemaakt dat zij zelf uitmaakt wie de belanghebbenden dan wel zijn.

Het motto van de gemeente is: zo kort mogelijk van te voren informeren over vastgestelde plannen en vervolgens uitnodigen voor overleg. Jan van de Kasteele, verslaggever van BN De Stem schrijft over zijn verontwaardiging ten aanzien van de houding van de gemeente en in dit geval ook het Waterschap.

Overigens moet voor sommige werkzaamheden een vergunning worden verleend. Deze ligt binnenkort ter inzage met een periode van 6 weken voor het kenbaar maken van bezwaar. Echter, de mate van inspraak lijkt beperkt. Immers, de werkzaamheden beginnen over 2 weken tot 10 weken en aangenomen moet worden ze daarom al zijn aanbesteed.

Deze houding van onze lokale overheid zou een zorg moeten zijn van alle burgers van de gemeente Bergen op Zoom. Immers, natuurgebied de Groote Melanen is niet het enige onderwerp dat overleg behoeft tussen de gemeente en haar inwoners. Denk aan de toegenomen taken die aan de gemeenten zijn en worden overgedragen. Een overheid/gemeente, die zegt dat ze op weg is naar een participatie samenleving, wordt ongeloofwaardig als ze voorbij gaat aan de wens tot inspraak van burgers.

 

 

22 januari 2015: Werkzaamheden aangekondigd: eerst baggeren, dan een kaalslag.

De Gemeente Bergen op Zoom en het Waterschap willen schoon water en geen blauwalg. Daar zou niemand tegen moeten zijn. Maar garanties daarvoor zijn er niet. Echter wel offers: veel bomen moeten verdwijnen en het kost veel geld!

Maar liefst 400 bomen worden gekapt. Dat is wat de Gemeente Bergen op Zoom en het Waterschap de Brabantse Delta zeggen tijdens de informatie avond enkele weken voordat de werkzaamheden beginnen. Gepresenteerde tekeningen illustreren een ware kaalslag, te vergelijken met die van Fort de Roovere een aantal jaren terug.

Eind januari 2015 begint het uitbaggeren van het natuurlijke ven. Een halve meter slib wordt verwijderd. Gelukkig wordt het deze keer per vrachtauto via de Ligneweg afgevoerd. Het vervuilde slib van de vorige baggerwerkzaamheden zou tijdelijk naast de volkstuintjes opgeslagen worden, maar ligt daar nu nog. Beloftes om dit te ruimen zijn niet nagekomen.

Voor eind maart zijn de werkzaamheden op de oever gepland. Blad van de bomen langs de oever vervuilen het water en dus moeten bomen worden gerooid. Maar niet alleen langs de oever wordt gekapt, ook verder van het water af. Daar moet plaats gemaakt worden voor nieuwe waterlopen vanaf de huidige Jankenbergloop en vanaf de volkstuintjes. Het fosfaatrijke water wordt naar de Ligne geleid. Volgens tekeningen van het Waterschap moeten daarvoor alle bomen wijken tot 9 meter vanaf het naastgelegen wandelpad!

Hoe het er uiteindelijk uit gaat zien is onderwerp van discussie. De gemeente noemt het herstel van oude natuur. Sommige tegenstanders vrezen een kunstmatig ven. Gelukkig spreekt de gemeente niet meer over geasfalteerde paden. Maar het is een feit, dat na de geplande kaalslag het huidige karakter van Natuurgebied De Groote Melanen verloren gaat.

Dan de kosten. Deze zijn gebudgeteerd op 4,5 miljoen euro. Of dit nu door het Waterschap, de Gemeente Bergen op Zoom of de Provincie Noord Brabant betaald wordt, uiteindelijk betaalt de burger.

Vervolgens is het de vraag of we er schoon water voor terug krijgen. De ervaringen van de werkzaamheden in de Kleine Melanen zijn teleurstellend. Begrijpelijk dat het nu drastischer wordt aangepakt. Maar garanties voor schoon water worden ook nu niet gegeven. De vraag is of het alle moeite waard is. Immers, we weten nog niet hoe Natuurgebied De Groote Melanen in de toekomst beheerd gaat worden.

 

26 november 2014: wordt de rust doorbroken?

Eind mei hebben we een periode van rust gemeld. En het is rustig gebleven. Dat betekent dat in het publiek domein weinig relevante ontwikkelingen zichtbaar waren. Dat wil niet zeggen dat er achter de schermen niets gebeurt.

Na de verkiezingen heeft de politiek zich opnieuw genesteld en dient nu zaken op te pakken. In Natuurgebied de Grote Melanen zijn verbeteringen aangebracht. De gemeente heeft bewerkstelligd dat de sporttoestellen en de paden daaromheen opgeknapt zijn. De Stichting heeft met vrijwilligers en bedrijfsleven de banken en prullebakken onder handen genomen. B&W heeft zich er recent over uitgesproken dat de paden in het gebied binnenkort aangepakt gaan worden, met name dat ze geëgaliseerd worden. Grotere plannen zijn er voor volgend jaar. B&W kondigt nu aan dat de geplande grote onderhouds werkzaamheden, inclusief het baggeren, volgend jaar worden uitgevoerd. Dit kwam aan de orde na een vraag vanuit de raad over de paden. B&W antwoorde conform dat de paden in het natuurgebied aansluitend geasfalteerd zullen worden. Als Stichting denken wij dat een natuurgebied niet gebaad is bij groeiend asfalt. Maar vooral ook merken wij op dat B&W zich verder niet uitlaat over haar plannen een waterspeeltuin met recreatieve activiteiten aan te leggen in het natuurgebied. Wij zijn tot op heden niet betrokken bij enig overleg hierover. Wij zijn waakzaam voor wat betreft dit onderwerp, temeer nu volgend jaar met grootse werkzaamheden in het natuurgebied wordt begonnen. 

 

31 mei 2014: Vooralsnog rust

Het is (tijdelijk?) rustig rondom de Groote Melanen. De verkiezingen zijn achter de rug, waarbij de politieke partijen zich uitspraken voor behoud van een vrij toegankelijk natuurgebied. Een nieuwe coalitie is gevormd, waarbij de ontwikkelingen in het gebied nu behoren tot de portefeullie van wethouder Ton Linssen. De gemeente Steenbergen en Bergen op Zoom hebben de Provinciale subsidies voor het Plan ter verbetering van de Waterlinie binnengehaald (totale bijdrage zo'n 7 miljoen euro).

Nu dienen de plannen verder uitgewerkt en ingevuld te worden. De gemeente heeft daar 3 jaar de tijd voor. Vooralsnog zijn de plannen voor commerciële activiteiten in natuurgebied de Groote Melanen beperkt tot recreatieve activiteiten rondom de kanovijver, waar een waterspeeltuin is gepland. Hoe dat er precies uit gaat zien en in hoeverre het gebied daarvoor afgesloten wordt, is niet duidelijk. Daarvoor, en ook voor de rest van het gebied, houden we de vinger aan de pols en houden bijvoorbeeld plannen voor wijzigingen van het bestemmingsplan nauwlettend in de gaten. 

Tot nu toe heeft de gemeente enkele voorlichtings activiteiten georganiseerd, maar nog geen verdere initiatieven genomen voor overleg met belanghebbenden. Als stichting houden we ons daarvoor nog steeds aanbevolen. Waarschijnlijk zal de gemeente de verschillende belanghebbende organisaties gezamenlijk benaderen. Samenwerking met bijvoorbeeld de Dorpsraad Halsteren en verenigingen is dan een goede zaak.

 

 

17 mei 2014: Onderhoud Groote Melanen

Op 17 mei heeft een groep vrijwilligers de handen uit de mouwen gestoken om bij te dragen aan het onderhoud van het natuurgebied. In overleg met de gemeente heeft de stichting dit georganiseerd samen met Cargill en met de steun van Stichting Samen Werken en Grondverzetbedrijf Verhalst BV uit Halsteren. Een groep van 9 vrijwilligers heeft zich vooral gericht op de zitbanken en de vuilnisbakken. Zitbanken zijn schoongemaakt en beschadigde planken vervangen. De betegeling is schoongemaakt en waar nodig hersteld. Er is zelfs een nieuwe bank geplaats op een mooi uitzichtspunt aan de rand van het water (noordwestzijde). Vuilnisbakken zijn geplaatst of verplaatst. Oude funderingen van bakken, die niet meer gebruikt werden, zijn weggehaald. De bakken staan nu opgesteld aan de in- en uitgaande paden van het gebied, zodat de gemeente deze kan legen vanaf de openbare weg.

Dank aan de vrijwilligers en de bedrijven, die een bijdrage hebben geleverd om De Groote Melanen er weer netjes uit te laten zien.

Recent heeft de gemeente de oude fitness attributen vervangen door nieuwe, meer duurzame exemplaren, wat ook een vooruitgang is voor het oog en voor de gebruikers ervan.

    

 

 

17 maart 2014: Gaan we van 20% naar 100% afsluiten?

In de jaren 2012 en 2013 kwamen er verhalen over zware tekorten op het openlucht zwembad in Halsteren en werd er een pretpark alternatief geopperd in het hele Groote Melanen gebied, die het mogelijk moest maken om het zwembad open te houden. Het gebied en het zwembad zouden worden overgedragen aan BillyBird.

Wij hebben ons als stichtingen ingespannen om verkwanseling tegen te gaan, om het zwembad open te houden en het natuurgebied vrij toegankelijk te houden. We hebben ons tot op heden altijd positief opgesteld, waarbij we ervan uit gingen dat ook de plaatselijke bestuurders een positieve instelling hadden. Echter, onze ogen zijn open gegaan.

Zowel ten behoeve van het zwembad als het natuurgebied hebben we ervaren dat onze bestuurders zich positief uitspreken over onze belangen. Maar tot nu toe merken wij niet dat ze daden bij hen woord voegen. Voor wat betreft het zwembad De Melanen is dat wel erg duidelijk geworden. Daarover kunt u lezen op de website van Stichting Behoud Zwembad De Melanen. Maar ook voor het natuurgebied houden wij ons hart vast. U heeft eerder al kunnen lezen dat de gemeenteraad zich erover heeft uitgesproken dat het gebied vrij toegankelijk moet blijven. Ondertussen kunnen we vaststellen dat B&W voornemens is 20% van het gebied af te sluiten ten behoeve van een waterspeeltuin. Dit als onderdeel van het bid Landschap van Alure. Nu de gemeente Steenbergen en Bergen op Zoom de benodigde miljoenen hebben binnengehaald van de Provincie kunnen de plannen verder ingevuld en uitgevoerd worden. Verdere afsluiting van het natuurgebied wordt niet uitgesloten.

 

 

30 januari 2014: De Raad spreekt: Groote Melanen moet vrij toegankelijk blijven

Op de gemeenteraadsvergadering van 30 januari 2014 heeft  de Raad zich twee maal positief uitgesproken over de Melanen.

CDA had een motie ingediend om het gebied van de Groote Melanen vrijtoegankelijk te houden. Nagenoeg de gehele Raad stemde voor.  Alleen de BSD stemde tegen, want het geldende bestemmingsplan zou voldoende waarborg bieden.

Lijst Linssen en GBWP hadden gezamenlijk een motie ingediend om het zwembad open te houden, het natuurgebied Groote Melanen te behouden en vrij toegankelijk te houden. De GBWP benadrukte het belang van het burger initiatief en noemde de inzet van onze Stichtingen. Alle partijen in de Raad stemden unaniem voor de motie.

Beide moties werden geaccepteerd door het College van B&W.

Daar zijn we blij mee, maar er blijft een punt van zorg: na de verkiezingen zal de nieuwe coalitie de financiering rond moeten krijgen.

 

 

22 januari 2014: Politiek lijkt om te gaan

De Stichting heeft de afgelopen maanden veelvuldig contact gehad met de fracties van alle politieke partijen in Bergen op Zoom. Enkele partijen waren reeds voorstander van het vrij toegankelijk houden van het natuurgebied de Groote Melanen. We zijn nu zo ver dat alle partijen, ook de coalitie partijen, van mening zijn dat het natuurgebied open moet blijven. Dus geen hek erom. Met de verkiezingen in aantocht laten verschillende partijen als zodanig van zich horen, zoals u uit de media kunt vernemen. Daarmee zijn de financiele problemen echter zeker niet opgelost en is een en ander nog niet zeker gesteld. We blijven waakzaam.

 

 

22 januari 2014: Update bid Landschap van Allure

Op 22 januari 2014 is de Stichting door de project manager van de gemeente geïnformeerd over veranderingen in het in te dienen bid. De waterspeeltuin, die gepland was ten noorden van de Bokkenweg, is nu verplaatst naar het gebied van de kanovijver en het trapveld ten westen daarvan. Dit na overleg met Evides, die het gebied ten noorden van de Bokkeweg heeft aangemerkt als waterwingebied.  Daarbij wordt nu aangegeven, dat de doelgroep van de waterspeeltuin met name de lokale jeugd is. Wat de consequenties hiervan precies zullen zijn kunnen we nog niet beoordelen. Wel is door deze verplaatsing voor bezoekers de afstand tot Fort De Roovere groter geworden en zal eventueel geparkeerd moeten worden bij het zwembad. Verder heeft dit ook consequenties voor de riool-overstort zuivering. Deze was op die locatie gepland en dit zal nu in de wijk opgelost moeten worden. 

 

 

11 december 2013: Terug bij af

Op 9 december 2013 zijn de besturen van de stichtingen door een project manager van de Gemeente Bergen op Zoom en een landschapsarchitect geïnformeerd over de bid ‘Landschap van Allure - de Linie’ en meer specifiek over de invulling van het gebied tussen Fort de Roovere en Fort Pinsen. Momenteel is er geen pretpark gepland in het gebied van de Groote Melanen, maar wel een waterspeeltuin ten noorden van de Bokkenweg, bijna grenzend aan Fort de Roovere. De waterspeeltuin heeft als thema water, met als kenmerken inundatie, zuivering  en drinkwater. De ingrepen in de rest van het gebied beperken zich momenteel tot het omleggen van vervuilende waterlopen naar een aan te leggen watergebied waar momenteel een veldje is achter de Melanenweg en een zuivering voor de riool overstort, die in het gebied plaats vindt.

Het bid zal eind januari 2014 bij de provincie worden ingediend en we zullen het aandachtig volgen.

Op 11 december 2013 vond de commissievergadering Stad en Ruimte plaats, waarin de ontwikkelingen rond de Groote Melanen en de komende bid van het Landschap van Allure - de Linie op de agenda werden gezet door de oppositie. Op schriftelijke vragen bevestigde het College van B&W dat het pretparkplan van BillyBird voor het komende bid niet langer in beeld is. Er is toegezegd dat het zwembad en het omliggende natuurgebied momenteel onaangeroerd blijven.

Maar, de verantwoordelijke wethouder heeft aangegeven in het tweede kwartaal 2014 met een plan naar de Raad te komen waarin private ontwikkelingen in het Groote Melanengebied moeten zorgen voor een betere exploitatie van het zwembad. En hij heeft erbij gezegd dat onze stichtingen bij het opstellen van deze plannen niet betrokken zullen worden. Pas bij de uitvoering kunnen wij aanschuiven. 

Realisatie zal dan wel via een bestemmingsplan wijziging bereikt moeten worden. Wij zullen ons inspannen om betere alternatieven te bieden.

 

 

3 december 2013: Landschap van Allure bid 2014

In januari komt de Provincie Noord-Brabant met haar nieuwe tender (bidbook), bekend onder de naam Landschap van Allure.

Het is duidelijk, dat onze stichting belanghebbende is van een plan dat Steenbergen indient in samenwerking met Bergen op Zoom en dat plan zal waarschijnlijk al in december worden afgerond.

Op 2 december 2013 heeft onze stichting de eerste informatie ontvangen van de projectleider en is op hoofdlijnen geïnformeerd.

De projectleider spreekt over een kleinschalig themapark in het gebied van de Groote Melanen, dat educatief zal zijn voor de jeugd en als thema water zal hebben (inundatie en drinkwater).

Wij zullen volgende week verder op de hoogte gebracht worden van details.

Verder dringen wij aan op een gesprek met de verantwoordelijke wethouder.

 

November 2013: Beslissingen na verkiezingen, of nu?

Hernieuwde beleidsvisie

Van de hernieuwde beleidsvisie, waarover we in het vorige artikel al spraken, is op 17 juli een rapport uitgegeven door Studio Marco Vermeulen, dit in opdracht van de Provincie. In dit rapport zijn plattegronden opgenomen om de invulling van het landschap rond de West Brabantse Waterlinie te verduidelijken.

Vergelijken we dit rapport met de vorige beleidsvisie dan blijkt dat  na overleg met Burgemeester en Wethouders (B&W) van de Gemeente Bergen op Zoom en met recreatieondernemer Ton Derks (eigenaar BillyBird) de beleidsvisie van de Provincie aanzienlijk is aangepast .

Mede door een beroep te doen op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB) zijn we daarover meer te weten gekomen. Duidelijk is geworden dat dit alles plaats vond buiten medeweten van de Gemeenteraad van Bergen op Zoom, dat de recreatie ondernemer zijn plannen voor een recreatiepark nader uitwerkt en dat het betrokken gebied Fort Roovere, de Ligneweg, de Groote Melanen en Fort Pinsen omsluit.

Ondanks dat de exploitatie van het zwembad De Melanen de aanleiding was voor alle plannen, komt het Halsterse zwembad in de nieuwe plannen niet meer voor. Uit de stukken blijkt dat de provincie hier niet over wilde praten.

 

….beslissingen tillen we over de verkiezingen

B&W van de Gemeente Bergen op Zoom heeft begin september 2013 besloten beslissingen betreffende De Groote Melanen over de verkiezingen van maart 2014 heen te tillen. Volgens de wethouders ligt nu alles stil.

 

‘Bidbook’ Landschap van Alure

De Provincie Noord Brabant stimuleert gemeenten en bedrijven om gezamenlijk plannen te ontwikkelen en uit te voeren om de aantrekkingskracht van het gebied (cultuur/landschap/recreatie) beter op de kaart te zetten, bekend onder de naam Landschap van Allure. De Provincie  looft daarvoor forse subsidies uit en organiseert daarvoor tenderprocessen (ook wel bidbook genoemd).

In juni van dit jaar heeft het project “De Zoom” de tender gewonnen. Met dit plan van 22 miljoen hebben de gemeenten Bergen op Zoom, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht een subsidie van 10,5 miljoen euro binnengehaald. Een rekensommetje toont, dat ze zelf nog wel 11,5 miljoen euro moeten ophoesten!

Aan diezelfde tender heeft Steenbergen deelgenomen met een plan voor het invullen en accentueren van de waterverdedigingswerken in het landschap.  Dit plan scoorde met een zesde plaats goed, maar niet voldoende voor subsidie en werd derhalve niet gerealiseerd. Het zal blijken, dat dit plan nu weer een rol gaat spelen voor de Melanen.

 

Melanen zijn onderdeel van de geplande aanbieding in januari

In januari 2014 komt de Provincie met een nieuwe tender (herkansing). Van 1 tot 31 januari 2014 kunnen weer projecten als ‘bid’ ingebracht worden. De gemeente Steenbergen is voornemens haar eerdere project opnieuw en verbeterd in te brengen en zal de eerder gedane adviezen daarover van de Provincie meenemen. Dit keer betreft het een groter gebied rond Fort Roovere en Fort Pinsen. De Gemeente Bergen op Zoom deelt mee in de kosten en baten van dit project, maar Steenbergen heeft de leiding. Wij gaan ervan uit dat Bergen op Zoom tezamen met private ondernemers  nu hard meewerken aan een plan, dat in januari ingediend moet worden. Dit gezien het maandelijkse overleg van de Provincie, de gemeente Bergen op Zoom en de ondernemer van BillyBird. Maar ook gezien de opmerkingen van wethouder Linssen betreffende het Ravelijn en de subsidies, die hij verwachte van de herkansing van het Landschap van Alure.

De aanpassing van de beleidsvisie en het feit dat Steenbergen haar project verbetert op basis van de adviezen van de provincie maakt dat de kans van slagen van dit project dit keer erg groot is.

 

Voorwaarde van de Provincie: transparantie en commitment

Ondertussen geeft de Provincie aan transparantie te verwachten bij het tot stand komen van de projecten, en uiteindelijk absoluut commitment van gemeenten en ondernemers. Dat betekent dat er geen weg terug is, indien dit project wordt ingediend en gaat winnen.

De gemeenteraad van Bergen op Zoom en belanghebbenden staan buitenspel, indien zij niet nu alsnog worden betrokken bij het opstellen van het bid, dat de gemeente Steenbergen indient.

 

 

24 November 2012: Oproep voor communicatie specialist

Er zijn veel en vooral verschillende belanghebbenden bij de huidige ontwikkelingen rond de Groote Melanen. Daarmee is externe communicatie van groot belang geworden om onze doelen te bereiken. Het bestuur van de stichting ziet zich graag gesteund door een ervaren communicatiespecialist. Bent u een sympathisant met relevante kennis van en ervaring in communicatie, waaronder de media, dan roepen wij u op ons te steunen. Indien u zich aangesproken voelt, meldt u zich dan via ‘contact’ op deze website.

 

 

2011 tot 2013: Plannen worden omvangrijker

Het is voor de gemeente van belang het zwembad en het natuurgebied efficiënt te exploiteren. In het verleden zijn daarvoor diverse studies verricht. Tot zover bleken recreatieparken niet haalbaar. In 2011 is een studie verricht naar een pretpark tussen Bergen op Zoom en Roosendaal. Daar was Ton Derks, eigenaar van een pretpark in Volkel, bij betrokken. Het pretpark bleek niet haalbaar. Ook een alternatief plan van wethouder Ton Linssen voor een pretpark op de voormalige stortplaats De Kragge met de plas De Zanderijen bleek niet haalbaar.

Met als argument om het zwembad te redden heeft de gemeente in 2012 wederom opdracht gegeven de haalbaarheid te bestuderen van een natuur-, educatie- en recreatiepark dat 365 dagen per jaar open is. Ton Derks voert de studie uit en toont zich enthousiast. De impact lijkt wezenlijk: afsluiting van het gebied, aanpassing van wegen en paden, aanleg van grote parkeerplaatsen, bouw van landschap ontsierende attracties, verwezenlijking van horeca en hallen voor indoor recreatie. Het is dit plan dat wethouder Ton Linssenop 19 juli 2013 openbaart en waarvan BN De Stem het volgende artikel plaatst.

1 - Slechtweeraccommodatie met horeca
2 - Bomen aangeplant in de vorm van een vestinggracht
3 - Jeugdstrand
4 - Kinderstrand (met huidig zwembad)
5 - De vijver van de Groote Melanen, uitgediept en met schone bodem
6 - Evenementenweide
7 - Wandelpad naar het strand en de voorzieningen
8 - Entree. Betalen of abonnement
9 - Groot parkeerterrein
10 - Overloopparkeerterrein, alleen voor drukke dagen.
11 - Toegangsroute vanaf Randweg Noord

De gemeente legt de plannen in oktober 2012 voor aan de provincie. Deze had tot op dat moment een kleinschalig themapark voor ogen ten noorden van de Bokkenweg, met aandacht voor educatie. Verder stelde zij hoge eisen aan het landschap rond de waterlinie, het zogenaamde 'Landschap van Allure' zoals vastgelegd in de provinciale beleidsvisie.

Copyright Studio Marco Vermeulen

Een en ander was reden voor de provincie de haalbaarheidsstudie in januari 2013 af te keuren.

Provincie past beleidsvisie aan na intensief overleg met de gemeente en Ton Derks.

Provincie, gemeente en pretpark ondernemer Ton Derks lijken wel voldoende reden te hebben tot verregaand overleg om plannen verder te ontwikkelen en op elkaar af te stemmen. Voor de provincie uiteindelijk reden om per 25 juni een aangepaste beleidsvisie te hanteren voor de West Brabantse Waterlinie bij Fort de Roovere. Na de aanpassing omhelst het zogenaamde plan 'Veststingrijk' nu een uitgebreider gebied van Fort Pinsen tot Fort de Roovere, inclusief het weidegebied ten noorden van de Bokkenweg, het recent aangelegde gebied langs de Ligneweg en de daaraan grenzende gebieden.

           

Copyright Studio Marco Vermeulen

Opvallend is dan ook dat wethouder Ton Linssen op 19 juli 2013 de oude door de provincie afgekeurde plannen openbaarde via BN De Stem (zie het krantenartikel hierboven), terwijl 2 dagen ervoor de provincie haar hernieuwde beleidsvisie presenteerde.

5 november 2013: Overleg met de gemeente

Dinsdag 5 november 2013 heeft een afvaardiging van het bestuur een verkennings vergadering gehad met de verantwoordelijke ambtenaren van de gemeente Bergen op Zoom. Het gesprek was constructief en de wil tot samenwerking was duidelijk aanwezig bij beide partijen. De ambtenaren zullen verslag uitbrengen bij de betrokken wethouder, waarna contact met ons wordt opgenomen voor mogelijk vervolgoverleg. 

 

 

 

Stichting Natuurbehoud Groote Melanen

KvK-nummer 59210168

RSIN 853369094

NL20 SNSB 0945 6186 54